Ny metod för screening av läs- och skrivsvårigheter

Screeningen är avsedd för elever i årskurs 1-3 och innebär att barn som ligger i riskzonen för dyslexi tidigt, snabbt och träffsäkert kan identifieras samtidigt som barn som inte har dyslexi tryggt kan uteslutas

2 min. screening / elev

Det tar mindre än två minuter att screena en elev och ingen manuell rättning krävs. Screeningen utförs i skolans lokaler av personal från Optolexia.

Läs mer…

Unik svensk forskning

Vår metod är baserad på forskning som visar att dyslexi och läs- och skrivsvårigheter tar sig uttryck i avvikande ögonrörelser vid läsning. Forskningen har bedrivits på Marianne Bernadotte centrum vid Karolinska Institutet.

Läs mer…

Inget efterarbete

Screeningen utförs av Optolexias personal, i skolans lokaler. Resultatet presenteras dessutom via Optolexias webportal på kommun-, skol-, skol-, eller elevnivå.

Läs mer…

Dyslexi & Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi drabbar omkring vart femtonde barn vilket betyder 1-2 elever per klass.

Att leva med dyslexi

Att kunna läsa och skriva är en förutsättning i dagens samhälle. Att leva med dyslexi är därför ett stort handikapp.

Läs mer…

Tidig upptäckt avgörande

Många identifieras inte förrän efter flera år i skolan, ofta först i sena mellan- eller högstadiet. Om rätt insatser sätts in under de första skolåren kan elever med dyslexi bli bättre både på att läsa och skriva och därigenom klara sin skolgång.

Läs mer…

Hur gör man idag?

Enligt SBU’s, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, rapport från 2014 är inget av de 52 test som idag används i Sverige vetenskapligt utvärderade.

Läs mer…

Till vänster, ögonrörelsemönstret hos en elev med låg risk för dyslexi. Till höger för en elev med hög risk för dyslexi.

 Bävertextihopslagen

Så här fungerar Optolexia

Optolexias metod bygger på forskning som visar att dyslexi medför avvikande ögonrörelser vid läsning. Vi använder den senaste teknologin för ögonrörelsemätning så att vi med precision kan mäta elevens ögonrörelser då denna läser en kort text på en datorskärm. 

Det är viktigt att påpeka att dyslexi inte är ett syn- eller ögonrörelseproblem utan har att göra med svårigheter i hjärnans avkodning av språkets ljudmässiga uppbyggnad. Detta avspeglar sig emellertid i ögonrörelserna hos dyslektiker vid läsning och det är därför ögonrörelser kan fungera som en markör för funktionsnedsättningen.

Läs mer…

Eller ta kontakt med oss så bokar vi ett möte för mer utförlig presentation, demo eller upplägg för din skola/kommun.
Fredrik Wetterhall  |  VD  |  fredrik.wetterhall@optolexia.se  |  +46 707 73 93 49
Tolga Demir  |  Sälj och marknadschef  |  tolga.demir@optolexia.se  |  +46 707 25 04 25

2 min film om Optolexia


Producerad av Microsoft

Nyheter

Ny forskning stödjer Optolexias metod för tidig upptäckt av dyslexi

Forskarna bakom det nystartade svenska företaget Optolexia har utvecklat en metod för att tidigt upptäcka dyslexi. Metoden som nu granskats i en vetenskaplig artikel, kan helt förändra förutsättningarna för barn vars skolgång påverkas negativt av… Läs mer

Optolexia och Inläsningstjänst inleder ett samarbete för att hjälpa fler skolor att upptäcka dyslexi i tid

Våren 2016 lanserade Optolexia sin metod för screening av dyslexi med hjälp av ögonrörelser och den har redan väckt mycket uppmärksamhet i såväl medier som bland skolor och pedagoger. Flera skolor och kommuner har redan… Läs mer

Vanliga frågor

Klicka på en fråga för att läsa svaret för våra vanligaste frågor

Kan Optolexia upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter i allmänhet eller enbart elever som riskerar att senare bli diagnostiserade med dyslexi?

Det stora flertalet elever som Optolexia flaggar för har språkliga svårigheter som är karakteristiska för dyslexi.  När vi flaggar för en elev så innebär det, till exempel, att eleven med hög sannolikhet skulle återfinnas bland…

Läs mer

Finns det risk att en elev med bra lästeknik men svag läsförståelse slinker genom screeningen oupptäckt?

Om man har svårt att förstå innehållet i en text så avspeglar detta sig ganska naturligt i ögonrörelserna. Till exempel brukar regressionsfrekvensen öka, vilket innebär att man i högre utsträckning än vad som är normalt…

Läs mer

Vad är fördelen med Optolexia jämfört med andra screeningmetoder?

Optolexia är en helt objektiv screeningmetod vilket gör att inget utrymme lämnas för subjektiv bedömning. De flesta andra metoder kräver manuell rättning och bedömning av lärare. Till skillnad från många andra screeningmetoder testar Optolexia faktisk läsförmåga.…

Läs mer

Idag använder vi flera olika metoder och tester, innebär det att det här blir ännu en?

Optolexia är en snabb, enkel och mycket träffsäker screeningmetod och kan ersätta andra screeningmetoder. Vår screening frigör tid för lärarna att undervisa istället för att genomföra och rätta tester. Ni får en säkrare mätning av…

Läs mer

 

Om Oss

Optolexia är ett företag skapat ur en passion för forskning och med målet att minska de negativa effekterna av dyslexi. Optolexia bygger på mer än 25 års forskning kring läs- och skrivsvårigheter med fokus på hur dyslexi yttrar sig i ögonrörelser. Företagets grundare är verksamma på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet och Marianne Bernadotte Centrum.

 Läs mer…